Maak kans op een koelkast

Artikel 1: Algemeen

 • Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie van FashionJuice B.V. (hierna: de “Actie”) die FashionJuice B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk (hierna: FashionJuice B.V.) organiseren van 1 april tot en met 12 mei (hierna: de “Actieperiode”).
 • Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • FashionJuice B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Vragen en / of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail richten aan de consumer service van FashionJuice [email protected]

Artikel 2: Deelname

 • Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende de promotie in Nederland woont.
 • Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van de FashionJuice mogen niet deelnemen aan de winactie.
 • Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FashionJuice tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

Artikel 3: Speelwijze

De Actie werkt als volgt:

 • Bekijk de Koelkast gevuld met Coolest Boxer blikjes in de deelnemende winkels in Amsterdam en Heerlen, of Online.
 • Ga naar muchachomalo.com/LG en vul je gegevens in. Geef hierbij aan hoeveel blikjes jij denkt dat er in de koelkast zitten.
 • De actie eindigt op 30 november 2019.
 • De winnaar zal op 6 december bekend gemaakt worden.
 • Bij meerdere goede antwoorden zal er een loting plaatsvinden onder deze deelnemers.

Artikel 4: Prijzen

 1. De 1e prijs bestaat uit een LG Koelkast ter waarde van €1099,- gevuld met The Coolest Boxers
 2. De afmetingen van de koelkast zijn 2030mm hoog, 595 mm breed en 675 mm diep.
 3. Muchachomalo & LG garanderen een levering tot aan de voordeur of tot aan de begane grond.
 4. Alle informatie over de koelkast is te vinden op de website van LG op: https://www.lg.com/koelkasten/...


  De prijswinnaar wordt per mail op de hoogte gesteld – ten laatste op 6 december 2019. Post adres zal gevraagd worden om zo de prijs toe te kunnen sturen. Indien de winnaar niet reageert gedurende twee (2) maanden, wordt aangenomen dat de winnaar afziet van de prijs.

  Artikel 5: Gebruik gegevens

  1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juist en volledige gegevens (naam en e-mailadres) te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
  2. FashionJuice B.V. zullen alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
  3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FashionJuice B.V. toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, en voor promotionele doeleinden.

  Artikel 6: Aansprakelijkheid

  1. FashionJuice B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen, en / of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en / of de door FashionJuice B.V. ter beschikking gestelde prijzen.
  2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FashionJuice B.V.aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en / of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door FashionJuice B.V. openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FashionJuice B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FashionJuice B.V. in het leven roepen.

  Artikel 7: Slotbepalingen

  De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FashionJuice B.V.

  Artikel 8: Diversen

  1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. FashionJuice B.V. zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.

  Aldus opgemaakt te Beverwijk, oktober 2019.