Algemene voorwaarden give-away actie social media Fashion Juice B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de give-away actie die wordt georganiseerd door Fashion Juice B.V. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Fashion Juice B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Artikel 1: Algemeen
• Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de
Give-away actie van FashionJuice B.V. (hierna: de “Actie”) die FashionJuice B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk (hierna: FashionJuice B.V.) organiseren van 27 maart 2020 tot en met 6 april 2020 (hierna: de “Actieperiode”).
• FashionJuice B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
• Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail richten aan de customer service van FashionJuice [email protected] of bel tijdens kantooruren naar 0251 220 051.

Artikel 2: Deelname
• Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende de promotie in Nederland of Belgie woont.
• Medewerkers van FashionJuice zijn niet bevoegd om deel te nemen aan de actie.
• Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FashionJuice tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
• De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de give-away actie. Fashion Juice B.V. mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandelen (zie artikel 4.).

Artikel 3: Speelwijze
De Actie werkt als volgt:
• Reageer op 1 van de 3 social posts op de pagina van Muchachomalo die gerelateerd is aan de give-away actie.
• Winnaars worden gevraagd het formulier in te vullen op www.muchachomalo.com/giveaway
• Vul de gevraagde gegevens in.
• De winnaars worden persoonlijk benaderd via social media.
• De prijs zal door Fashion Juice B.V. verstuurd worden naar opgegeven adres. Verzending alleen binnen Nederland en België.

Artikel 4: Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juist en volledige gegevens (naam en e-mailadres) te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. FashionJuice B.V. zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FashionJuice B.V. toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, en voor promotionele doeleinden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. FashionJuice B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en / of de door FashionJuice B.V. ter beschikking gestelde prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FashionJuice B.V.aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door FashionJuice B.V. openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FashionJuice B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FashionJuice B.V. in het leven roepen.

Artikel 6: Slotbepalingen
De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FashionJuice B.V.
Artikel 7: Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. FashionJuice B.V. zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
Aldus opgemaakt te Beverwijk, maart 2020.